Skip to main content
Vårt arbeid med FNs bærekraftsmål

Vårt arbeid med FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål baserer seg på gode og nøytrale verdier som vi i NoTe også står for. Vi mener man må være bevisst på viktigheten av målene og at alle må bidra for at de skal nås. Kompetanseheving og å sikre folk utdanning er viktig for en bærekraftig fremtid. Vi har derfor plukket ut 7 av FNs 17 bærekraftsmål som er relevante og viktige for oss og som vi ønsker å bidra til å oppnå.

FNs bærekraftsmål 4 God utdanning handler om å “Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle”.
NoTe ønsker at alle som bor i Norge skal ha muligheter for videreutdanning og å bli kvalifisert til jobber på sitt utdanningsnivå. Dette krever at man er på et visst nivå når det gjelder det norske språket. For å komme inn på høyere utdanning er det krav om nivå B2, les mer om dette her. NoTe bidrar til inkluderende, rettferdig, god og livslang læring for alle gjennom å tilby fleksible norskkurs på nett på alle nivåer. Dermed kan man lære når og hvor man vil og i det tempoet som passer en best.

FNs bærekraftsmål 5

Bærekraftsmål 5 Likestilling mellom kjønnene handler om å “Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling”. 
NoTe er opptatt av at alle kjønn skal komme opp og frem. Med våre fleksible nettkurs legger vi til rette for at kvinner som er hjemmeværende også skal få mulighet til å lære seg norsk. Forsterkede norskkunnskaper åpner mange dører, man kan ta utdanning, få jobb og i større grad være en del av samfunnet. Dette bidrar til likestilling og å styrke kvinners stilling.

FNs bærekraftsmål 8

Bærekraftsmål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst handler om å “Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.”
Gjennom å tilby norskkurs på alle nivåer vil NoTe være med å bidra til sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Alle skal kunne arbeide innen det de er utdannet som, og da er det viktig med godt nok norsknivå. Har man språket på plass er det enklere å komme i arbeid. 

FNs bærekraftsmål 9

Bærekraftsmål 9 Industri, innovasjon og infrastruktur handler om å “Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon”.
Vi er innovative på vårt felt ved å ha en annen tilnærming til læring og ved å tilby norskopplæring på nett. Vi gjør det mer tilgjengelig for folk å lære seg språket på en brukervennlig måte – slik at alle kan klare det.

FNs bærekraftsmål 10

Bærekraftsmål 10 Mindre ulikhet handler om å “Redusere ulikhet i og mellom land”.
NoTe ønsker at innvandrere skal ha like muligheter som nordmenn. Det starter med å lære seg språket. Når man kan gjøre seg forstått og kommunisere og bidra i samfunnet blir man mer selvstendig. I tillegg til norskopplæring vil man gjennom kursene også få nyttig informasjon om norsk kultur og generelt hvordan ting fungerer i Norge. Dette bidrar til mindre ulikhet.

FNs bærekraftsmål 16

Bærekraftsmål 16 Fred og rettferdighet handler om å “Fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer”.
Som skole ønsker NoTe å kunne gi tilbud til alle, uansett etnisitet, religion, kjønnsorientering og funksjonsevne, og på den måten sørge for rettferdighet. Hvis alle har mulighet til å få tilbud om å lære seg norsk vil det fremme et inkluderende samfunn. 

FNs bærekraftsmål 17

Bærekraftsmål 17 Samarbeid for å nå målene handler om å “Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling”.
NoTe jobber internasjonalt med elever fra hele verden og har samarbeidspartnere i flere land. Ved å ha nettskole spares det mye ressurser både for oss og de som tar kurset. Nettopplæring er miljøvennlig og lett tilgjengelig for alle og bidrar dermed til en bærekraftig utvikling.