Skip to main content

Tigrinja

እንቃዕ ናብ ናይ ካሬንሰ ብኢንተርነት ዝወሃብ ትምህርቲ (NoTe Norwegian Teaching) ብሰላም መጻእኩም/ክን። እዚ ትምህርቲ እዚ ንኩሉ ሰብ ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃታት ኣብ ናይ ኖርወጃን ቃንቃ ኣብ ምምሃር ንዝርከብ ዘሎ ወይ ውን ዝሓስብ ዝዉሃብ ዓይነት ትምህርቲ እዩ። ማለት ካብ ኣ1 (A1) ክሳብ ሴ1 (C1)። እዚ ናትና ኖርዊጃን ኮርስ ብኮምቦታንሰ ኖርወይን ብዩዲኣይን ቑቡል ዝኮነ ኮርስ ኮይኑ፡ ናብ ናይ ኖርዊጃን ፈተናን ናብ ናይ በርገን ፈተናን ድሉው ኮንካ/ኪ ንክትከርብ ይህግዘካ/ኪ። ኮሩሳትና ብኣዝዮም ብሉዻትን ናይ ነዊሕ ዓመታት ተመኩሮ ዘለዎምን መምሃራን ዝውሃብ ኮይኑ፡ ኖሽኽ ከም ቃንቃ ናይ ኣዲኦም ዘለዎም እዮም/የን።  

ተዓጻጻፍነት ናይ ብኢንተርነት ዝውሰድ ኮሩስ/ትምህርቲ

እዚ ናትና ኮሩስ ብኢንተርነት ዝወሃብ ስለዝኮነ፡ ኣብ ደስ ዝበለካ/ኪ ግዜን ቦታን ኮንካ/ኪ ክትወስድዮ/ዶ ዝካኣል ኮሩስ እዩ። እዚ ማለት ድማ ንኩሉ ሰብ ማለት ዩ፡ ንሰራህተኛታት፡ ገዛ ዝውዕሉ/ላ ወይ ውን ተመሃሮ። 

ዝተፈላለየ ዓይነት ኮሩስ ኣለና፡ ማለት A1, A2, B1, B2 og C1። ኽንዲ ዝኮነ ድማ ካብ ደስ ዝበለካ/ኪ ዓይነት ኮሩስ ክትመርጽ/ጲ ትክእል/ሊ፡ እንተስ ከም ጀማራይ ወይ ውን ኣብ ዝላዓለ ደረጃ ኣሊካ/ኪ፡ ግን መሊስካ ክትብትዕ ምስትደሊ ውን ኮሩስ ኣለና። ኻብ 2-3 ሰዓታት መዓልታዊ ክሰርሕ/ከተጽንዕ ንመክረካ እዚ ናትና ኮሩስ ክትመሃረሉ ወይ ውን ክጠቅመካ እንተኮይኑ።

ብተወሳኪ ድማ ነቶም ኣብ እንዳ ጥዕና፡ ከም ሕክምና፡ እንዳ ህጻናት ዝሰርሑ ዝወሃብ ኮሩስ ኣለና። ነቶም ኣብ ምዝራብ ኖሽክ ክመሓየሹ/ክብርቱዑ ዝደልዩ ድማ ናይ ምዝርራብ ኮሩስ ኣለና። ነቶም 50 ሰዓታት ናይ ሕብረተሰብ ፍልጠት (samfunnskunnskapskurs)ዝወስዱ ድማ፡ ብኖሽክን፡ ዓረብን ኢንግሊሽን ነቅርብ ኢና።

ብሉጻት መምሃራንን ብሉጽ ኮሩስን

ናይ ኢንተርነት ቤትምህተይ ኣብ 2015 እያ ተመስሪታ። ካሬንሰ ንናይ ልዕሊ 15 ዓመታት ቶሞክራኣ ከም ናይ ኖርወጃን መምህር ብምጥቃም፡ ውጺኢት ዝሃበ ኖርወጃን ኮሩስ ኣዳልያ ኢያ። ናይ ኢንተርነት ቤትምህትና ነብሰም ዝከኣሉ ጉጅለ ንተማሃሮና ዝመርሕዎም/ዝእርሙዎም ኣለዉና። ኣብ ልዕሊ እቲ ብኢንተርነት ዝወሃብ ኮሩሳትና ድማ፡ ተወሳኪ ብናጻ ካብዞም ዝስዕቡ ክትጥቀም/ክትመሃር ትክእል። ዩቱፕ፣ ፖድካስት፣ ኢንስታግራም፣ ፈይስቡክ።

ንዝያዳ ሓቤሬታ ብዛዕባ መደባትና ከተንብብ ኣብዚ ጠውቅ

ኮሩስ ምስ ናይ ውልቅካ መምህር

ኮሩሳትና/ትምህርትና ምንባብ፣ ምስማዕ፣ ዝምለሱ ሕቶታትን ድምጽካ መሊእካ ዝስደድን ዝሓዘሉ እዮም። እቶም ዝምለሱ ሕቶታት ተረክቦም ብኢንተርነት፣ መምህር ድማ የንብቦም፣ ይእርሞም፣ ከምኡ ውን ይግምግሞም። ኽንዲ ዝኮነ ድማ ካብ ናይ ውልቅካ መምህር ግበረ መልሲ ይወሃበካ፣ ኣብ ዝመጽእ ግዜ ድማ ዝበለጸ ስራሕ ትሰርሕ። ብዛዕባ ነፍሲ ወከፍ ኮሩስና ኣብዚ ኣንብብ፣ ወይ ውን መልእክቲ (e-post) ስደደልና። 

ኣብዚ ርአ ብዛዕባ ኮሩሳትና

ሓደ ሰዓት ኣብ ወርሒ ምስ መምህር ምዝርራብ ውን ኣብ ኮሩሳትና እቱው እዩ። እዘን ሰዓታት እዚኤን ንናይ ምዝርራብ ልምምድ ክትቀመለን ትክእል፣ ማለት ኣዳማምጻካ/ኣዋጻጽኣ ቃላትካ ኣማሓይሽካ፣ ጽቡቅ ኖሽክ ትዛረብ። ምጽሓፍን ምንባብን በይኑ እኩል ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ። እንተደሊካ ውን እዘን ሰዓታት እዚአን ኣብ ሰዋሱው (gramatikk) ንክትብርትዕ ክትቀመለን ትክል ኢካ፣ ማለት ንመምህርካ ትሓታ ብዛዕባ ዘይተረዳካ ሰዋሱው ቃል ብቃል። ወይ ውን ናብ ናይ ስራሕ ቃለመጠይቅ ተዳሊካ ክትቀርብ ምስ ትደሊ፣ ሓገዝ ትረክብ ካባና።

ድሕሪ እዛ ናይ ሓደ ሰዓት ዝርርብ፣ ናይቲ ዝተዘራረብናሉ ዶኩመንት ይስደደካ፣ ምስ ናይ መግለጺኡ ኣብ ምንታይ በርቲዕካ ከም ዘለካ፣ ኣብ ምንታይ ዝያዳ ክጽዕር ከም ዘላካ፣ ከሙ ውን ኣድራሻታት ንስካ ዝያዳ ክትመሃረሎም ትክል።

ናይ እንግሊሽ ኮሩስ ን ኣብ ኩሉ ደረጃታት ዘሎ ሰብ

ኑተ ናይ ኢንግሊሽ ኮሩስን ቢዝነስ-ኢንግሊሽ ውን ኣለዋ እዩ። ካብ ሓደ ክሳብ ሹድሽተ ወርሒ፣ ማለት ክሳብ ቤ1 (B1) ብኢንተርነት ዝወሃብ ኮሩስ ኣለና። ነዚ ኮሩስ እዚ ወዲእካ፣ ካልእ ዝለዓለ እንተደሊካ ድማ፣ ምስ መምህር ሰዓት ክትቃጸር ትክል ኢካ።

ናይ ኢንግሊሽ ኮሩሳትና ንዓካ ነቲ ኢንግሊሽ ክትመሃር ትደሊ ትራሕ ኣይኮነን ዘዋጽኦ፣ ንዓካ ነቲ TOEFL-test ወይ IELTS-test ክትወስድ ዘለካ ኣብ ወጻኢ ሃገር ኣብ ዩኒቨርስቲ ንምእታው ውን፣ ተዳሊካ ንክትቀርብ ይሕግዘካ። ናይ ኢንግሊሽ መምህርና ካብ ኣመሪካ ኮይና፣ ኣብ ኖርወይ ትቅመጥ እያ።

ርከባ/ያ ንካሬንሰ

ኣብ ዩቱፕ ካብ ካሬንሰ ክትመሃር ትክእል ኢካ፣ ካብ ባሕሪ ጭልፋ ካብቲ ናታ ዘሎ ናይ ኢንተርነት ኮሩሳት ድማ ትሪኢ። እዛ ቪድዮ እዚኣ ረኣያ ናይ ኢንተርነት ኮሩሳትና ከመይ ምካኖም ክትፈልት:

ተመዝገብ/ቢ

ተስፋ ንገብር ሓደሽቲ ተመሃሮ ኣብ ኮሩሳትና ክምዝገቡ። ብሰላም ክትመጹ ድማ ንምነየልኩም፣ ብዘየገድስ ኣብ ኣየናይ ደረጃ ሃልዉ፣ ወይ ውን ናብ ኣየናይ ደረጃ ኢኩም። ዕላማና ንስካ/ኪ ኣብ ኖሽክ ንክትነፍዕ እዩ።